+36 (1) 414-0954 | info@autoguminet.hu
H-P: 09.00-17.00

Kiszállítás

Magyarország egész területén 900 Ft/db függetlenül az autógumi vagy a felni darabszámától

Ügyfélszolgálat

Autógumival, felnivel kapcsolatos kérdésed van?

Ügyfélszolgálatunk minden munkanap 9.00 és 17.00 óra között várja hívásod!

E-mail: info@autoguminet.hu
Telefon: +36 (1) 414-0954

Váltóméret kalkulátor

A gumiabroncs váltóméret kalkulátor segítségével Ön könnyen és gyorsan megtudhatja, hogy egy felniméret változtatáshoz pontosan milyen méretű autógumira van szüksége.

Próbáld ki most!

Adatvédelem

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Gumi-Profi Team Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 22.
Cégjegyzékszám: 01-09-284351
Adószám: 10735442-2-41
Képviselő: Buzás István ügyvezető igazgató
Telefonszám: 06/1/430-6767
Fax: 06/84/366-026
E-mail cím: info@autoguminet.hu
Honlap: www.autoguminet.hu
(a továbbiakban: Társaság)

A Gumi-Profi Team Kft. a www.autoguminet.hu oldal üzemeltetője, valamennyi adatkezelése során a jogszabályoknak megfelelően jár el. Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető, letölthető innen. Az autoguminet.hu weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására. Az autoguminet.hu weboldal üzemeltetője az adatkezelési szabályzattal, tájékoztatóval valamint annak értelmezésével kapcsolatban az info@autoguminet.hu e-mail címre küldött levelekre elektronikus formában nyújt tájékoztatást.

Az autoguminet.hu webáruház kiemelten fontosnak tartja a honlapjai szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogukat. Ennek értelmében az autoguminet.hu webáruház a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatok megőrzése és megóvása érdekében az adattároláshoz és feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. Az autoguminet.hu weboldal üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A cég informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. A honlapokat üzemeltető az adatok védelméről és a szerver biztonságról jelszavas védelemmel, tűzfallal és meghatározott IP cím használattal gondoskodik.

A jelen tájékoztató tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására - különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról.
A tájékoztató tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és a jogorvoslati lehetőségeit is.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve - a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy -egyes speciális esetekben - ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az autoguminet.hu üzemeltetője által kezelt adatok megadása önkéntes, így a megadásra került személyes adatok kezelése az érintett beleegyezésével történik. Cégünk az adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy a törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1.1 Az adatkezelés célja
Az autoguminet.hu weboldal üzemeltetője kizárólag abból a célból kezeli a személyes adatokat, hogy az autoguminet.hu webáruházban leadott megkereséseket, megrendeléseket teljesíteni tudja. Erről tájékoztatót itt találnak. Oldalunkon a vásárlások egyszerűsítése miatt lehetőség van regisztrációra. Az ezzel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató itt található. A felhasználói élményt biztosítani tudja. Tájékoztatót innen tölthetik le. Ajándéksorsolásokon a nyerteseket meghatározni, értesíteni tudja. Erről tájékoztató innen tölthető le. A honlapon hírlevélre regisztrált látogatókat az aktuális kedvezményekről értesíteni tudja. Tájékoztató itt érhető el. Ezen kívül dm megkeresésekre feliratkozók adatkezeléséről tájékoztató itt található. Társaságunk közösségi oldalt üzemeltet, az ezzel kapcsolatos adatkezelésről tájékoztatás innen érhető el.

1.2. Az adatkezelés jogcíme
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja.

1.3. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig vagy az engedély visszavonásáig tart. A személyes adatok módosítására a regisztráció során megadott e-mail cím + jelszó együttes használatával van lehetőség. A személyes adatok törlésére és a hozzájárulás visszavonására az info@autoguminet.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód. A hírlevélről a hírlevél alján található link segítségével is le lehet iratkozni.

Tájékoztató az érintett jogairól

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog
 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helyesbítéshez való jog
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 • Korlátozások
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az érintett jogorvoslattal élhet, amennyiben úgy tapasztalja, hogy személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem érte. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záró rendelkezések

Az adatvédelmi szabályzat bármely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

Az Adatvédelem letőlthető innen.

Kiszállítás

Magyarország egész területén 900 Ft/db függetlenül az autógumi vagy a felni darabszámától

Ügyfélszolgálat

Autógumival, felnivel kapcsolatos kérdésed van?

Ügyfélszolgálatunk minden munkanap 9.00 és 17.00 óra között várja hívásod!

E-mail: info@autoguminet.hu
Telefon: +36 (1) 414-0954

Váltóméret kalkulátor

A gumiabroncs váltóméret kalkulátor segítségével Ön könnyen és gyorsan megtudhatja, hogy egy felniméret változtatáshoz pontosan milyen méretű autógumira van szüksége.

Próbáld ki most!

Abroncs és felni gyártók


Nyári és téli gumi

A nyári és a téli gumik, mind mintázatukban, mind összetételükben eltérnek egymástól, így alkalmazkodnak a megfelelő időjárási viszonyokhoz. Míg a nyári gumi legfontosabb tulajdonsága, hogy magasabb hőmérsékleten és nedves, vizes útfelületen is megfelelő biztonságot nyújtson, addig a téli gumi hideg időben, havas, latyakos úton nyújt biztonságot. Sűrű lamellái segítik a tapadást havas útfelületen, s összetételének hála nem változik a tapadása hideg időben sem.

Adatvédelmi értesítés

A weboldal ún. sütiket használ az autó szerinti keresés, kosár és a pénztár helyes működése érdekében. További leírást adatvédelem oldalunkon olvashatsz.